RODO

Informacja do klientów o przetwarzaniu danych przez  Administratora

POUCZENIE
Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Surfland Sp. z o.o. Sp.k. działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), dlatego dane przekazane Surfland Sp. z o.o. Sp.k. przez Pana / Panią są BEZPIECZNE.

Wypełniając zatem obowiązek nałożony na Administratora danych w RODO, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat Pani / Pana danych przekazanych Surfland Sp. z o.o. Sp.k.

    1. Kto jest Administratorem moich danych?
Zgodnie z RODO administratorem Twoich danych osobowych jest („Administrator”) tj.:
Surfland Sp. z o.o. Sp.k, ul. Tęczowa 11/1, 53-601  Wrocław, Polska

    2. Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?
Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e – mail: surfland@surfland.pl.

    3. Jaki jest cel przetwarzania moich danych?
Dane mogą być przetwarzanie w celu:
    1) wykonania umowy, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu odbioru mebli lub wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
    2) marketingu produktów i usług oferowanych przez Surfland Sp. z o.o. Sp.k  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
    3) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:
        a) zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
        b) weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy;
    4) marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług za pośrednictwem poczty.

    4. Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?
Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe takie, jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, NIP, dane dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego, historię płatności oraz dane dotyczące umowy, jak również informacje o zakupionych produktach i wykorzystanych usługach.

    5. Komu przekazywane są moje dane?
W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:
    1) świadczącym usługi podwykonawców dla Administratora,
    2) dostarczającym usługi księgowe dla Administratora,
    3) świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
    4) świadczącym usługi marketingowe dla Administratora,
    5) organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

    6. Jak długo moje dane będą przechowywane?
Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od okresu współpracy Administratora danych z Panią / Panem lub Pani/Pana Pracodawcą/Zleceniodawcą. Administrator danych będzie przetwarzał dane nie dłużej niż 5 lat po zakończeniu takiej współpracy, jednakże po wygaśnięciu umowy lub zakończeniu współpracy przetwarzanie będzie wyłącznie  w celach archiwalnych, podatkowych i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Jako Administrator Twoich danych zapewniamy Ci:
        1) prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO),
        2) prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO),
        3) prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO),
        4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO),
        5) możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO),
        6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
        7) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez kontakt pocztą elektroniczną na adres email surfland@surfland.pl.
Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

    7. Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?
    1) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.
    2) Podanie danych takich jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odmową zawarcia umowy, lecz w takim przypadku nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą.

    8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, co może skutkować automatycznym przetwarzaniem twoich danych osobowych.